ברכת הודאה על הגשמים

שאלה לאחר שהרבנים הראשיים לישראל קראו לציבור להתפלל עבור ירידת הגשמים עקב עצירתם מזה זמן רב. ובעזה"י נענו תפילותיהם של ישראל וזוכים אנו בימים אלה לגשמי ברכה בכל רחבי הארץ. שאלתנו היא האם לא מן הראוי שעתה נברך ונודה לקב"ה על ששמע את תפילותינו והרוונו בגשמי נדבה ?   תשובה הגמרא במסכת תענית (דף ו עמוד ב) אומרת: "אמר רבי אבהו: מאימתי מברכין על הגשמים – משיצא חתן לקראת כלה. מאי מברך? אמר רב יהודה אמר רב: מודים אנחנו לך

קרא עוד

נעילת נעלי עור בכיפור

דין נעלי "קרוקס" ביוהכ"פ חמש פעמים נאמר בתורה שיש לענות את הנפש ביום הכיפורים. מכאן למדו חכמים שביום זה ישנם חמישה סוגי עינויים והם 1. איסור אכילה ושתיה 2. איסור רחיצה 3. איסור סיכה 4 איסור נעילת מנעלי עור 5. תשמיש המיטה. איסור נעילת נעלי עור – נפסק בשו"ע (סי' תרי"ד סעיף ב') שיש לכך שני טעמים: 1. (משנ"ב ס"ק ה') כל שאינו עור אינו נקרא "מנעל" אלא מלבוש – ומותר. 2. (רמב"ם הלכות "שביתת עשור" פ"ג) מה שאינו עור,

קרא עוד

בישולי גויים

בענין בישולי גויים א) בדבר שאלתו בעניין דין דגים בזה"ז שנאכלים במאכל מסוים כשהם חיים, וכמו"כ בדין ביצים בזה"ז שניתנים חיים לתוך מס' מאכלים, האם יש לחושבם עי"כ כדבר שנאכל כמות שהוא חי ולהתירם מאיסור בישולי עכו"ם כמבואר בגמ' (עבודה זרה ל"ח, ב'): "כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עכו"ם". הנה נודע, כי כלל נקוט הוא בידנו "דדבר הנאכל חי", היינו שרוב העולם אוכלים אותו כשהוא חי ולא מבושל, וכ"כ בספר סולת מנחה (כלל ע"ה דין ט"ז),

קרא עוד

השתלת עוברים ופונדקאות

לאחרונה, הונחה על שולחני שאלה שהגיעה מן התפוצות, וזהו סיפור המעשה: בני זוג תושבי אחת ממדינות אירופה שהיו חשוכי ילדים משך זמן רב, החליטו לפנות לפתרון של פונדקאות. לשם כך נסעו לברזיל ולאחר שעברו את תהליך ההפריה, העובר הושתל ברחמה של אישה ברזילאית. לאחר שההריון נקלט ברחם האשה מברזיל חזרו בני הזוג לארצם. תקופה קצרה לאחר מכן, נספו שני ההורים בתאונה אווירית בעת שמטוסם הפרטי התרסק. לימים, הופיעה האם הפונדקאית מברזיל, שכבר ילדה את העובר שהושתל ברחמה…

קרא עוד

איסור לא תחונם

ברכות לשנה הלועזית החדשה (איסור לא תחונם)   ידוע שיש נוהג לתת מתנות לגויים לפני "חג המולד" או שאר החגים, נוהג זה אינו קיים רק לגבי עובדים במפעל של בעה"ב היהודי, אלא גם לגבי פקיד בבנק, או לרופא האישי או לסתם חבר נכרי. לכאורה, אין בכך כל חסרון ואדרבא, יחס נאות וחברי זה מקדש שם ישראל בין האומות.   אולם במבט בוחן נמצא כי הענקת מתנה שכזו עלולה להיות כרוכה במספר איסורים, ראשית: מדין הגמרא ישנו איסור אפילו לסחור עם

קרא עוד

דיני רודף

"דיני רודף" שאלה: התגרותם של אויבי ישראל וניסיונם המתמיד לפגוע בציבור בישראל, עלתה מדרגה וקיבלה תנופה רצינית במרוצת השנים האחרונות. רצונם העז של הרשעים שונאי ישראל לפגוע, להרוג ולהכאיב לציבור אחינו בני ישראל, ה' ירחם, הניעו את גורמי הביטחון העומדים על משמר ארצנו לנקוט בפעילות יזומה של איסוף מודיעין, הפעלת סייענים, ומעצר חשודים, שנועדה לסכל ולפגוע במתכנני פיגועים ובמרצחים עצמם בטרם יצליחו להוציא את זממם הנפשע אל הפועל. הבעיה היא שאין "פתרונות קסם" לבעיית הטרור שמשליטים המרצחים. דרוש תחכום, עמל

קרא עוד

הפריה מזרעו של נפטר

נטילת זרע מן הנפטר למטרת הפריה מלאכותית מבוא לעיתים עולה על שולחננו שאלה הלכתית המלֻווה בדילמה מוסרית קשה. המענה לשאלות מסוג זה, אינו בא רק להגדיר את המותר ואת האסור, אלא למעשה מחדד את יחסה של ההלכה לתופעות חדשות, המבוססות על נורמות והסכמות חברתיות שונות. באמצעות ליבון השאלה שלפנינו, נבחן את יחס ההלכה לתופעה חדשה ששמענו עליה לא מעט בתקופה האחרונה:  לקיחת זרע מהנפטר לצורך הפריה מלאכותית.   בחודש אב תשס"ב נהרג החייל ק. מירי צלף פלסטיני ברצועת עזה. לאחר

קרא עוד

בעיות גנטיות בשידוכים לאור ההלכה

בס"ד בעיות גנטיות בשידוכין לאור ההלכה   בראשית דברי הנני להזכיר את נשיא מכון פוע"ה, מקים עולה של תורה בעיר חדרה הגאון הרב שלמה בורשטין זצ"ל, יהיו דברי תורה אלו לזכרו ולעילוי נשמתו.   שאלה:    א. במשפחת בעלי קיימות תכונות מסויימות שאין המקום לפרטן. ברצוני לברר האם ההלכה מסכימה לכך שתכונות נפש או בעיות גופניות באם – עוברות בתורשה לדור הבא? האם כשידוע על אדם העומד להשתדך עם כלה והוא מעלים ממנה את מחלתו (הגנטית) התורשתית, עלי לגלות את אזנה

קרא עוד

אינטרנט בשבת

סימן יד "אינטרנט" – האם הוא כחנות המוכרת מוצרים בשבת?   שאלה: האם מותר להשאיר בשבת באינטרנט אתר פתוח למכירת מוצרים לגויים?   תשובה: שביתת כלים בשבת הלכה כבית הלל שאין אדם מצווה על שביתת כלים בשבת, ולכן קי"ל במסכת שבת (יח, א): "תנו רבנן: פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו. ומניחין מוגמר תחת הכלים (ערב שבת) ומתגמרין והולכין כל היום כולו. ומניחין גפרית תחת הכלים (ערב שבת עם חשיכה) ומתגפרין והולכין כל השבת

קרא עוד

אימוץ ילדים בסיכון לאור ההלכה

אימוץ ילדים בסיכון לאור ההלכה   א) רקע ונתונים   בשנים האחרונות סודרו ע"י משרד הרווחה בין 8,000 ל- 10,000 ילדים מחוץ לביתם, רוב הילדים נשלחו לפנימיות לילדים בסיכון של משרד הרווחה, ומיעוטם במשפחות אומנות. מספר הפניות של משפחות המבקשות לאמץ ילדים הוא כ-600 משפחות בשנה. הפונים לאימוץ הם בדרך כלל משפחות חשוכות ילדים והורים לילדים ביולוגיים המבקשים לאמץ תינוק להורות כאתגר. יש גם אמהות חד הוריות, או בת זוגו של הורה ביולוגי- שבת זוגתו מבקשת להיות מוכרת כאם מאמצת

קרא עוד