ברכת הודאה על הגשמים

שאלה לאחר שהרבנים הראשיים לישראל קראו לציבור להתפלל עבור ירידת הגשמים עקב עצירתם מזה זמן רב. ובעזה"י נענו תפילותיהם של ישראל וזוכים אנו בימים אלה לגשמי ברכה בכל רחבי הארץ. שאלתנו היא האם לא מן הראוי שעתה נברך ונודה לקב"ה על ששמע את תפילותינו והרוונו בגשמי נדבה ?   תשובה הגמרא במסכת תענית (דף ו עמוד ב) אומרת: "אמר רבי אבהו: מאימתי מברכין על הגשמים – משיצא חתן לקראת כלה. מאי מברך? אמר רב יהודה אמר רב: מודים אנחנו לך

קרא עוד