נעילת נעלי עור בכיפור

דין נעלי "קרוקס" ביוהכ"פ חמש פעמים נאמר בתורה שיש לענות את הנפש ביום הכיפורים. מכאן למדו חכמים שביום זה ישנם חמישה סוגי עינויים והם 1. איסור אכילה ושתיה 2. איסור רחיצה 3. איסור סיכה 4 איסור נעילת מנעלי עור 5. תשמיש המיטה. איסור נעילת נעלי עור – נפסק בשו"ע (סי' תרי"ד סעיף ב') שיש לכך שני טעמים: 1. (משנ"ב ס"ק ה') כל שאינו עור אינו נקרא "מנעל" אלא מלבוש – ומותר. 2. (רמב"ם הלכות "שביתת עשור" פ"ג) מה שאינו עור,

Read more

בישולי גויים

בענין בישולי גויים א) בדבר שאלתו בעניין דין דגים בזה"ז שנאכלים במאכל מסוים כשהם חיים, וכמו"כ בדין ביצים בזה"ז שניתנים חיים לתוך מס' מאכלים, האם יש לחושבם עי"כ כדבר שנאכל כמות שהוא חי ולהתירם מאיסור בישולי עכו"ם כמבואר בגמ' (עבודה זרה ל"ח, ב'): "כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עכו"ם". הנה נודע, כי כלל נקוט הוא בידנו "דדבר הנאכל חי", היינו שרוב העולם אוכלים אותו כשהוא חי ולא מבושל, וכ"כ בספר סולת מנחה (כלל ע"ה דין ט"ז),

Read more